Disa pyetje të thjeshta për Ditën e Demokracisë
 • 1
  Cili është qëllimi kryesor i demokracisë?
  A
  Të konsolidojë pushtetin në një individ
  B
  Të sigurojë përfaqësim dhe pjesëmarrje të barabartë në qeveri
  C
  Të krijojë një klasë sunduese trashëguese
  D
  Të mbajë kontroll të rreptë mbi ekonominë
  2
  Cila nga të mëposhtmet është një veçori kyçe e një qeverie demokratike?
  A
  Sundimi nga një parti e vetme
  B
  Zgjedhje të lira dhe të ndershme
  C
  Censura qeveritare e medias
  D
  Zbatim i pabarabartë i ligjit
  3
  Cili dokument konsiderohet shpesh si themeli i demokracisë moderne në Shtetet e Bashkuara?
  A
  Magna Carta
  B
  Deklarata e Pavarësisë
  C
  Amendamenti i të Drejtave
  D
  Kushtetuta
  4
  Cili është roli i gjyqësorit në një sistem demokratik?
  A
  Të krijojë ligje
  B
  Të zbatojë ligjet
  C
  Të interpretojë ligjet dhe të sigurojë që ato përputhen me kushtetutën
  D
  Të menaxhojë ekonominë
 • 5
  Cila nga të mëposhtmet përshkruan më mirë një demokraci përfaqësuese?
  A
  Qytetarët votojnë direkt për të gjitha legjislacione
  B
  Ushtria kontrollon qeverin
  C
  Qeveria kontrollohet nga liderë fetar
  6
  Cila është një përbërës kyç i një demokracie funksionale?
  A
  Pjesëmarrje e kufizuar politike
  B
  Transparencë dhe llogaridhënie në qeveri
  C
  Shtypja e kundërshtimit
  D
  Përqendrimi i pushtetit në një degë të vetme të qeverisë
  7
  Cila organizatë ndërkombëtare fokusohet në promovimin e qeverisjes demokratike dhe të drejtave të njeriut në mbarë botën?
  A
  NATO
  B
  Kombet e Bashkuara
  C
  Organizata Botërore e Tregtisë
  D
  Fondi Monetar Ndërkombëtar
  8
  Në zgjedhje demokratike, cili është rëndësia e votimit sekret?
  A
  Lejon qeverinë të di kush votoi për kë
  B
  Siguron që votuesit mund të bëjnë zgjedhjen e tyre pa detyrim ose frikësim
  C
  Ndihmon në promovimin e një sistemi njëpartiak
  D
  E bën procesin e votimit më të shpejtë
 • 9
  Cili është parimi i "një person, një votë"?
  A
  Çdo qytetar mund të votojë shumë herë
  B
  Votimi është i kufizuar për individë të pasur
  C
  Vota e çdo personi ka peshë të barabartë
  D
  Vetëm zyrtarët qeveritarë mund të votojnë
  10
  Cila nga të mëposhtmet është një sfidë që përballen shpesh demokracitë moderne?
  A
  Sigurimi i lirisë absolute pa kufizime
  B
  Balancimi i të drejtave individuale me sigurinë kolektive
  C
  Eliminimi i partive politike
  D
  Përqendrimi i gjithë pushtetit brenda degës ekzekutive
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo