Sa keni njohuri në burime njerëzore?
 • 1
  Çka do të thotë saktë HRM?
  A
  Human Resource Marketing
  B
  Human Rights Marketing
  C
  Human Resource Management
  2
  Cilat nga të mëposhtmet NUK janë pjesë e detyrave të menaxhimit të personelit?
  A
  Dizajni i produktit
  B
  Motivimi
  C
  Rekrutimi
  3
  Cilat nga aftësitë e mëposhtme duhet të ketë një person që punon në departamentin e burimeve njerëzore të një kompanie?
  A
  Njohuri me dispozitat e ligjit të punës
  B
  Një diplomë nga universiteti i biznesit
  C
  Shkathtësitë e kontabilitetit
  4
  Panelit intervistues NUK i lejohet assesi ta gjykojë një kandidat në bazë të, racës, gjinisë, religjionit.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
 • 5
  Çka nënkuptoni me "përfitimet sociale" në burime njerëzore?
  T
  Hapat ndërmarrës për t'i bërë punonjësit të ndjehen mirë
  F
  Kontributet e sigurimeve shëndetësore
  6
  Çka nënkuptoni me bonuse?
  A
  Të mirat materiale nga performanca dhe koha jashtë orarit të punës
  B
  Të mirat materiale si shkak i pjesëmarrjes në punë
  C
  Të mirat materiale si shkak i motivimit në punë
  7
  Në bazë të cilave karakteristika NUK duhet të gjykohen punonjësit?
  A
  Performanca
  B
  Komunikimi
  C
  Sjellja
  D
  Pamja dhe toni i zërit
  8
  A duhet pjesëtarët e panelit intervistues të marrin shënime gjatë intervistimit të një kandidati?
  T
  PO
  F
  JO
 • 9
  Ka raste kur rekruterët i intervistojnë kandidatët fillimisht nëpërmjet telefonit?
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  10
  Çka nënkuptoni me fjalën “Personel”?
  A
  Të gjithë ata njerëz që kryejnë punë të njejta
  B
  Të gjithë ata njerëz që ndajnë të njejtat pikëpamje
  C
  Të gjithë ata njerëz që bëjnë punë vullnetare brenda një institucioni
  D
  Të gjithë njerëzit e punësuar në një biznes, organizatë apo institucion
  11
  Cilët janë faktorët që kryesisht nxisin motivimin në punë?
  A
  Trajnimet dhe stafi
  B
  Dallimi mes individëve, përvojat
  C
  Punëdhënësit, menaxherët, kodi i veshjes
  12
  Rekrutimi është procesi i gjetjes dhe punësimit të kandidatëve më të kualifikuar për një pozitë të hapur të punës.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
12 pyetje
Përfundo