Kuiz për punën praktike dhe orarin
 • 1
  Orari i plotë i punës për të punësuarin, i cili është më i ri se tetëmbëdhjetë (18) vjeç, sa duhet të jetë më së shumti?
  A
  20 orë në javë
  B
  30 orë në javë
  C
  40 orë në javë
  2
  Sa mund të zgjasë puna praktike e praktikantit me shkollim të mesëm?
  A
  Më së shumti dy javë
  B
  Më së shumti një muaj
  C
  Më së shumti tre muaj
  D
  Më së shumti gjashtë muaj
  3
  Sipas ligjit për të punësuarit nën moshën tetëmbëdhjetë (18) vjeç puna jashtë orarit mund të vazhdohet.
  T
  E pasaktë, kjo është e ndaluar
  F
  E saktë, kjo lejohet
  4
  Sa ditë më herët duhet punëdhënësi ta informojë të punësuarin për ndarjen dhe ndryshimin e orarit të punës?
  A
  Së paku një (1) ditë para fillimit të punës
  B
  Së paku pesë (5) ditë para fillimit të punës
  C
  Së paku shtatë (7) ditë para fillimit të punës
 • 5
  Punëdhënësi nuk mund të lidhë Kontratë Pune me praktikantin.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  6
  Punëdhënësi i cili e angazhon praktikantin pa kompensim page, është i obliguar ta evidentojë praktikantin në listën e evidencave pa kompensim page.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  7
  Orët e punës ndërmjet orës 22:00 dhe 6:00 numërohen si:
  A
  Punë nate
  B
  Punë e zakonshme
  C
  Punë shtesë
  8
  I punësuari me orar të plotë ka të drejtë për pushim gjatë ditës së punës, së paku sa minuta?
  A
  Së paku 15 minuta
  B
  Së paku 30 minuta
  C
  Së paku 60 minuta
 • 9
  Nëse të punësuarit i duhet të punojë në ditën e pushimit javor, atij duhet t’i sigurohet një ditë pushimi gjatë javës së ardhshme.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  10
  Nëse i punësuari gjatë kohës së shfrytëzimit të pushimit vjetor sëmuret, koha e pushimit të lejuar mjekësor automatikisht llogaritet në pushim vjetor.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo