Kuiz për punë ekipore
 • 1
  Çfarë është ajo që një person dëshiron të arrijë?
  A
  Qëllimi
  B
  Kompromisi
  C
  Detyrimi
  2
  Një model që është tipik në zhvillimin e një grupi shoqëror quhet:
  A
  Konsensus
  B
  Kriter
  C
  Konflikt
  D
  Normë
  3
  Si quhet metoda e zgjidhjes së problemeve ku të gjithë pjesëtarët e një grupi pranojnë dhe mbështesin plotësisht një vendim:
  A
  Normë
  B
  Kompromis
  C
  Qëllim
  D
  Konsensus
  4
  Procesi i realizimit të një pritshmërie quhet:
  A
  Brainstorming
  B
  Zgjidhje e problemeve
  C
  Kriter
 • 5
  Kur i drejtoheni dikujt të përfshirë në një konflikt, ______.
  A
  Flisni me të para njerëzve të tjerë
  B
  Mundohuni ta vini në siklet
  C
  Përdorni mesazhet "ju".
  D
  Trajtojeni personin ashtu siç dëshironi ju të trajtoheni
  6
  Si quhet metoda në të cilën secila palë mbledh diçka me vlerë për të ndihmuar në zgjidhjen e një problemi.
  A
  Kompromis
  B
  Konsensus
  C
  Detyrim
  D
  Zgjidhje e problemit
  7
  Cila nga këto është një shembull i një kufizimi për zgjidhjen e problemit të mbërritjes me vonesë në punë?
  A
  Kur nuk keni veturë
  B
  Kur keni transport publik të sigurt
  C
  Të dyja
  8
  Një teknikë grupore e përdorur për të zhvilluar shumë ide në një kohë relativisht të shkurtër.
  A
  Brainstorming
  B
  Kompromisi
  C
  Konflikti
  D
  Konsensusi
 • 9
  Standardet e përdorura për të përcaktuar zgjidhjen më të mirë quhen
  A
  Kompromise
  B
  Qëllime
  C
  Konsensues
  D
  Kritere
  10
  Cili është hapi i parë në zgjidhjen e problemeve?
  A
  Identifikoni dhe analizoni problemin
  B
  Vëzhgoni, vlerësoni dhe rregulloni
  C
  Konsideroni zgjidhjet e mundshme
  D
  Mblidhni dhe analizoni të dhënat
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo