Si qëndroni në kontabilitet?
 • 1
  Si quhen pasuritë/mjetet që janë në pronësi të një biznesi?
  A
  Detyrime
  B
  Asete
  C
  Asete private
  D
  Detyrime ligjore
  2
  Si quhen faktorët kur një biznes detyrohet t’i paguajë?
  A
  Detyrime
  B
  Kapital
  C
  Asete
  D
  Profit
  3
  A tatohen të ardhurat e paligjshme?
  A
  Po, tatohen 50%
  B
  Po, tatohen 100%
  C
  Jo, nuk tatohen
  D
  Po, tatohen 10%
  4
  Një ndryshim i metodës së amortizimit konsiderohet:
  A
  Ndryshim në politikën kontabël
  B
  Nrdyshim në vlerësimin kontabël
  C
  Ndryshim në metodën kontabël
  D
  Ndryshim në standardin kontabël
 • 5
  Çkë është e ardhura e tatueshme?
  A
  Të ardhurat bruto të pranuara
  B
  Ndryshimi në mes të të ardhurave bruto të pranuara
  C
  Ndryshimi në mes të të ardhurave bruto dhe zbritjeve të lejueshme
  D
  Asnjëra
  6
  Me rastin e importimit, lënda e parë që shfrytëzohet për procesin e prodhimit, është:
  A
  E tatueshme me 8%
  B
  E tatueshme me 18%
  C
  E liruar nga TVSH, nëse ka aprovim nga ATK
  D
  E liruar nga TVSH, nëse ka aprovim nga Dogana e Kosovës
  7
  Akcizat janë një tatim special, i veçantë, që aplikohen mbi disa produkte dhe grupe produktesh që plotësojnë këto kushte:
  A
  Janë të dëmshme për shëndetin e njeriut
  B
  Janë të dëmshme për mjedisin
  C
  Janë të dëmshme për shoqërinë
  D
  Të gjitha
  8
  Cili term përdoret për marrëveshjet ku përfshihet shkëmbimi i mallrave dhe shërbimeve për para të gatshme?
  A
  Libri i shënimeve
  B
  Kontabilizëm
  C
  Shkëmbim i mjeteve
  D
  Transaksione biznesore
 • 9
  Cila nga të mëposhtmet është një ekuacion i saktë kontabiliteti?
  A
  Asetet = Kapitali – Detyrimet
  B
  Capitali = Asetet + Detyrimet
  C
  Detyrimet = Kapitali + Asetet
  D
  Asetet = Kapitali + Detyrimet
  10
  Cili nga këta është tipari më i rëndësishëm i kontabilitetit?
  A
  Regjistrimi i transaksioneve dhe aktivitetit financiar
  B
  Interpretimi i llogarive dhe aktivitetit financiare
  C
  Vërejtja e borxheve dhe kreditë
  D
  Regjistrimi i kredive
  11
  Si njihen individët apo organizatat që kanë detyrime financiare ndaj një biznesi?
  A
  Debitorë
  B
  Kreditorë
  C
  Dhënës të kredive
  D
  Pronar të debitit
  12
  Një i punësuar ka të ardhura vjetore në 12 muajt e fundit 62,000€. A është person i tatueshëm për TVSH?
  A
  Po, sepse ka të ardhura mbi 50,000€
  B
  Jo, sepse nuk zhvillon aktivitet ekonimik në mënyrë të pavarur
  C
  Po, pavarësisht se nga janë të ardhurat
  D
  Jo, sepse të hyrat nga pagat janë të liruara nga TVSH
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
12 pyetje
Përfundo