Kuizi në financa
 • 1
  Cili opsion nuk është aktivitet monetar i listuar në pasqyrën e fluksit monetar?
  A
  Aktivitetet e blerjes
  B
  Aktivitetet operative
  C
  Veprimtaritë investuese
  2
  Fitimet për aksion u tregojnë investitorëve __________ të fituara për aksion të papaguar të aksioneve.
  A
  Të ardhurat para taksave
  B
  Të ardhurat operative
  C
  Të ardhurat neto
  3
  Tregjet e mallrave në formën e tyre më të hershme besohet të kenë origjinën në vitet:
  A
  4500 p.e.s
  B
  1400
  C
  200
  4
  Pasi të ketë ndodhur një transaksion biznesi, shënimet regjistrohen në:
  A
  Revistën e Përgjithshme
  B
  Llogaritë e Shpenzimeve
  C
  Librin e Përgjithshëm
 • 5
  Në cilin vend u hap banka e parë në botë?
  A
  Irak
  B
  Itali
  C
  Palestinë
  6
  Regjistrimet që bëhen në fund të një periudhe për t’i korrigjuar llogaritë përpara se të përgatiten pasqyrat financiare.
  A
  Mbyllja e të hyrave
  B
  Kthimi i të hyrave
  C
  Rregullimi i të hyrave
  7
  Supozimi që thotë se bizneset mund t'i ndajnë aktivitetet e tyre në periudha kohore artificiale.
  A
  Supozimi i periodicitetit
  B
  Supozimi i njësisë monetare
  C
  Koncepti i entitetit të biznesit
  8
  Cili prej opsioneve nuk përfshihet si i veçantë në ekuacionin bazë të kontabilitetit?
  A
  Të ardhurat
  B
  Asetet
  C
  Detyrimet
 • 9
  _______ka përjetuar inflacionin më të keq në botë – 6.5 miliardë për qind në nëntor 2008.
  A
  Egjipti
  B
  Kanadaja
  C
  Zimbabve
  10
  Cila pasqyrë financiare liston aktivet nga afati aktual në atë afatgjatë?
  A
  Deklarata e të ardhurave
  B
  Pasqyra e rrjedhës së parasë
  C
  Bilanci i gjendjes
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo