Çka din për mësimdhënien?
 • 1
  Gjenerata Z konsiderohet gjenerata e atyre që kanë lindur pas vitit:
  A
  2005
  B
  2000
  C
  1995
  2
  Nxënësit kinestetikë janë ata të cilët i thithin njohuritë:
  A
  Përmes prekjes dhe lëvizjes
  B
  Përmes leximit të teksteve
  C
  Përmes vizualizimit të informacionit
  3
  Sipas 10 parimeve të Rosenshine për mësimdhënie. Sa minuta duhet të shpenzohen në fillim të një mësimi për t’i rishikuar mësimet e kaluara?
  A
  15-20 minuta
  B
  5-10 minuta
  C
  Nuk ka nevojë të rishikohen deri në testim
  4
  Çfarë nënkuptohet me “vlerësimin për të nxënit”?
  A
  Mbledhja e provave se sa janë aftësuar nxënësit
  B
  Rishikim i gjithë planprogramit
  C
  Pyetjet drejtuar nxënësit përpara drasës së zezë
 • 5
  Cili është niveli i parë i Taksonomisë së Bloomit?
  A
  Kuptimi
  B
  Aplikimi
  C
  Njohuria
  6
  Në një studim u gjet se studentët me performancë të ulët përfituan në provime më shumë nga:
  A
  Kopjimi dhe mësimi përmendësh
  B
  Aktivitetet në klasë
  C
  Përsëritjet në shtëpi
  7
  Pedagogjia kritike është një filozofi mësimore që bind një mësues klase të inkurajojë nxënësit t’i kritikojnë:
  A
  Mësusesit me qasje të vjetër
  B
  Prindërit me sjellje të vështira në shtëpi
  C
  Strukturat e shtypjes dhe pushtetit
  8
  ________përfshin kryesisht dialogun ndërmjet mësusesit dhe studentëve.
  A
  Pedagogjia Sokratike
  B
  Pedagogjia e Përgjithshme Kulturore
  C
  Pedagogjia Kritike
 • 9
  Kush tha: “Mësimdhënia është forma më e lartë e të kuptuarit”?
  A
  Aristoteli
  B
  Albert Ajnshtajn
  C
  Tomas Edison
  10
  Sipas Gail Goldwin mësimdhënia e mirë ndahet në ¼ ______ dhe ¾ ______.
  A
  Përgatitje, improvizim
  B
  Improvizim, përgatitje
  C
  Frymëzim, përsëritje
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo