Kuizi në ortopedi
 • 1
  Te moshat mbi 60 vjeçare shkaku kryesor i amputimeve është;
  A
  Diabeti
  B
  Anomalitë e lindjes
  C
  Lëndimet
  2
  Infeskioni i kockës me term mjekësor quhet:
  A
  Fagocitozë
  B
  Osteomielit
  C
  Artoskopi
  3
  Osteomieliti ndihmon iskemine (furnizimin e pamjaftueshëm me gjak) dhe hipoksinë (mangësi në furnizimin me oksigjen).
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  4
  Artroskopia është procedurë kirurgjikale përmes të cilës shikohen:
  A
  Nyjet artikulare
  B
  Veshkat
  C
  Çarjet e kockave
 • 5
  Termi Osteotomi do të thotë:
  A
  Kalbje e kockave
  B
  Nxirje e kockave
  C
  Prerje e kockave
  6
  Osteomi e gjurit është më e efektshme për pacientët:
  A
  Aktivë
  B
  Pasivë
  C
  Nuk ka dallim
  7
  Kandidatët e mirë për osteomi të gjurit kanë dhimbje:
  A
  Nën kupën e gjurit
  B
  Në njërën anë të gjurit
  C
  Në të dy anët e gjurit, por jo edhe poshtë
  8
  Deficienca e lindur e femurit, aplikohet kombinimi i ortozës dhe shputës protetike. Ndihmëset e tilla quhen:
  A
  Ortoproteza
  B
  Protoproteza
  C
  Mix-proteza
 • 9
  Cili elemente është biologjikisht i pajtueshëm me kockat e trupit?
  A
  Titani
  B
  Kalciumi
  C
  Hekuri
  10
  Proteza e parqitur është:
  A
  Protezë endoskeletore
  B
  Protezë ekzoskeletore
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo