Me çka merret taksonomia?
 • 1
  Kush ishte themeluesi i sistemit modern të nomenklaturës binomiale për bimët?
  A
  Joseph Banks
  B
  Carl von Linnaeus
  C
  Asa Gray
  2
  Taksonomia është një skemë hierarkike për:
  A
  Klasifikimin dhe identifikimin e organizmave
  B
  Klasifikimin e bimëve
  C
  Identifikimin e insekteve
  3
  Cila është nomenklatura bionomike për njerëzit?
  A
  Deus ex machina
  B
  Homo deus
  C
  Homo sapiens
  4
  Lineus i ndau organizmat në dy mbretëri. Cilat ishin ato?
  A
  Mbretëria e mikroorganizmave dhe bimore
  B
  Mbretëria bimore dhe shtazore
  C
  Mbretëria shtazore dhe e kërpudhave
 • 5
  Sistemi i domenit është grupimi i organizmave sipas:
  A
  Strukturës së ARN-së ribozomale
  B
  Vetive fizike
  C
  Vetive të të ushyqerit
  6
  Cilët organizma bëjnë pjesë në domenin arkea?
  A
  Fungi
  B
  Eukariote
  C
  Prokariote
  7
  Carl Woese i vendosi organizmat në tri domene: arkea, baktere dhe eukaria.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  8
  Domeni eukaria përfshin organizmat:
  A
  Që nuk kanë bërthamë të vërtetë
  B
  Me një bërthamë të vërtetë
  C
  Që nuk kanë fare bërthamë
 • 9
  Në cilën klasë bën pjesë balena vrastare?
  A
  Gjitarë
  B
  Chordata
  C
  Delphinidae
  10
  Cilës gjini i takon ujku?
  A
  Canis
  B
  Felis
  C
  Ursus
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo