Kuizi në kontabilitet
 • 1
  Cili është ekuacioni i kontabilitetit?
  A
  Asetet= Detyrimet + Ekuiteti i Pronave
  B
  Aktivet = Detyrimet - Kapitali i Pronave
  C
  Ekuiteti i pronarit = Aktivet + Detyrimet
  2
  Artikujt në pronësi të një biznesi që kanë vlerë monetare njihen si:
  A
  Asete
  B
  Detyrime
  C
  Kapital I pronave
  3
  Interesi I pronarëve në biznes njihet si:
  A
  Kapitali i pronarit
  B
  Asete
  C
  Detyrim
  4
  Paratë që i detyrohen një të huaji njihen si?
  A
  Detyrime
  B
  Ekuitet I pronarit
  C
  Asete
 • 5
  Cili koncept kontabiliteti krijon ekuacionin e kontabilitetit?
  A
  Subjekti kontabël
  B
  Koncepti monetar
  C
  Kostoja historike
  6
  Cila teori kontabiliteti thotë se të gjitha transaksionet duhet të regjistrohen me koston e tyre në momentin që ndodh transaksioni?
  A
  Kostoja historike
  B
  Shqetësimi i vazhdueshëm
  C
  Koncepti monetar
  7
  Sipas metodës akruale të kontabilitetit, shpenzimet regjistrohen:
  A
  Kur ato ndodhin
  B
  Kur paguhen
  C
  Kur merren faturat për zërat e shpenzimeve
  8
  Njohja e shpenzimeve të amortizimit:
  A
  Rezulton në një ulje të të ardhurave.
  B
  Kërkohet nga parimi i përputhjes
  C
  Të dyja
 • 9
  Asetet zakonisht regjistrohen në bilanc me vlerën e tyre të drejtë të vlerësuar të tregut.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  10
  Debitet dhe kreditë janë pjesë e kontabilitetit me dy hyrje.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo