Kuiz në juridik
 • 1
  Në lëminë e të drejtës ndërkombëtare penale nuk bën pjesë nëse:
  A
  Qytetari kryen vepër penale në vendin e tij
  B
  Shtetasi i huaj kryen vepër penale në një shtet
  C
  Vepra penale është kryer në shumë shtete
  2
  A mund të gjykohet shtetasi i huaj për veprën penale të kryer në shtetin tjetër?
  T
  Po
  F
  Jo
  3
  Pas cilës luftë u themeluan gjykatat penale në Nuremberg dhe Tokio?
  A
  Pas Luftës së Parë Botërore
  B
  Pas Luftës së Dytë Botërore
  C
  Pas Luftës në Vietnam
  4
  Në cilin vit u themelua Gjykata Ndërkombëtare në Hagë?
  A
  1965
  B
  1993
  C
  1998
 • 5
  Ku është selia e Gjykatës së Përhershme Ndërkombëtare?
  A
  Në Bruksel
  B
  Në Washington
  C
  Në Hagë
  6
  Kur është themeluar konventa evropiane për transferimin e personave të dënuar
  A
  1956
  B
  1983
  C
  2006
  7
  Cila fushë e DNP-së merret me falsifikimin e parasë?
  A
  Normat e së drejtës së përgjithshme ndërkombëtare publike
  B
  Normat e së drejtës penale materiale nacionale
  C
  Normat nga fusha e së drejtës ndërkombëtare publike regjionale
  8
  I kujt është postulati aut dedere aut punire (ose dorëzoje ose ndëshkoje)?
  A
  Hugo Graciusit
  B
  Nikolo Makiavelit
  C
  John Marshall
 • 9
  Konventa e Gjenevës në vitin 1864 u nxorr për:
  A
  Vrasjet e civilëve gjatë luftës
  B
  Trafikimin me organe njerëzore
  C
  Mbrojtjen e të plagosurve dhe të sëmurëve gjatë luftës
  10
  Prioritet i BE-së është mbrojtja e njëjtë e lirive dhe e të drejtave individuale në fushën e së drejtës penale, pa marrë parasysh se në cilin shtet gjendet personi.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo