Gjej shkurtesat!
 • 1
  Cili është kuptimi i IAEA:
  A
  International Atomic Energy Agency
  B
  International Aerodinamic Agency
  C
  International Energy Agency
  2
  ISO është shkurtesë për:
  A
  International Standardization of Organization
  B
  International Organization for Standardization
  C
  Insert Standard’s Organizations
  3
  Cili është kuptimi WWF?
  A
  World Wide Fundation
  B
  World Works Fund
  C
  World Wildlife Fund
  4
  Çfarë kuptimi ka IBM?
  A
  International Business Machines
  B
  International Business Maniac
  C
  International Make-up Business
 • 5
  Çfarë kuptimi ka shkurtesa e NBC?
  A
  News Broadcasting Company
  B
  National Broadcasting Company
  C
  National Broadcasting Corporate
  6
  Cili është kuptimi i shkurtesës SMO?
  A
  Social Media Optimization
  B
  Optimal Social Media
  C
  Software Media Optimization
  7
  Cili është kuptimi i shkurtesës ROM?
  A
  Read-Only Memory
  B
  Read Objective Memory
  C
  Run Only Memory
  8
  Gjeni shkurtesën!
  www
 • 9
  Gjeni shkurtesën!
  HTTP
  10
  Gjeni shkurtesën!
  IP
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo