Kuiz në matematikë
 • 1
  ______quhet segmenti në të cilin njëri prej skajeve merret si origjinë (fillesë) dhe tjetri si ekstremitet (mbaresë).
  A
  Vektor
  B
  Paralele
  C
  Horizontale
  2
  Ktheni monomin (4/7 x^2 )(21/4 x) në trajtë të rregullt dhe gjeni vlerën e tij për x = 2.
  A
  3x2^3 = 3x8 = 24
  B
  4x4^2 = 4x16 = 64
  C
  2x2^2 = 2x4 = 8
  3
  Për funksionin f : y = (x+1)/(x-1) , të gjendet pika që vërteton teoremën e langranzhit në segmentin [3,5].
  A
  C1 = 2+√8, C2 = 1-√8
  B
  C1 = 4+√4, C2 = 1-√8
  C
  C1 = 1+√8, c2 = 1-√8
  4
  Jepet hiperbola me largesë ndërmjet vatrave 2c =10cm dhe diferencë të rrezeve vatrore 2a = 8.
  A
  x^3/9-y^4/16=1
  B
  x^2/16-y^2/9=1
  C
  x^4/16-y^3/9=1
 • 5
  Të shkruhet ekuacioni i parabolës me qendër në origjinën e koordinatave, simetrike në lidhje me boshtin e abshisave, me vijë drejtuese me ekuacion x = -2 dhe vatër F (2, 0).
  A
  Y = 8X x 2
  B
  y^4 = 8X x 4
  C
  y^2 = 8X
  6
  Të shkruhet ekuacioni i parabolës, me kulm në qendrën e ordinatave, simetrike në lidhje me boshti n e ordinatave në qoftë se vatra e saj është F (0, 5).
  A
  x^2 = 20y
  B
  x^2 = 5y
  C
  x^4 = 8y
  7
  Të shkruhet ekuacioni i tangjentes së hiperbolës x^2/16-y^2/4=1 e cila kalon nga pika M (-5,3/2).
  A
  4x + 6y + 5 = 0
  B
  5x + 6y + 16 = 0
  C
  16x + 16y + 16 = 0
  8
  Të shkruhet ekuacioni i tangjentes me parabolën y^2 = 8x dhe M (2, -4).
  A
  x + y + 4 = 2
  B
  x + y + 4 = 0
  C
  X + y +2 = 0
 • 9
  Ktheni thyesat në perqindje: 3/10
  A
  30%
  B
  3%
  C
  0.3%
  10
  Probabiliteti i një ngjarje është raporti i numrit m të rasteve që favorizojnë këtë ngjarje, me numrin n të rezultateve të mundshme të veprimtarisë që kryejmë.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo