Kuizi për kontabilitetit
 • 1
  I aftë të modifikojë apo të tërheqë nga tregu mallin dhe shërbimet jo profitabile.
  T
  Sektori privat
  F
  Sektori publik
  2
  Dokument i kontabilitetit është cdo transaksion ekonomik që duhet të dokumentohet me anë të një letre të nënshkruar:
  T
  Qoftë vetëm nga njëra palë
  F
  Nga të dyja palët
  3
  _______përfshinë blerjen ose shitjen e aseteve afatgjatë dhe investimet financiare gjatë një periudhe fiskale.
  A
  Aktiviteti investues
  B
  Aktiviteti financues
  C
  Aktiviteti operues
  4
  ______ është shuma e fitimit të nxjerrë nga një kompani gjatë një periudhe fiskale.
  T
  E ardhura neto
  F
  Fitimi bruto
 • 5
  Në çfarë periudhe kohore këmbehen me para asetet likuide?
  A
  Më pak se 30 ditë
  B
  Më pak se 3 muaj
  C
  Më shumë se 3 muaj
  6
  Çka janë detyrimet?
  A
  Borxhe kreditore jashtë kompanisë
  B
  Borxhe brenda kompanisë
  C
  Borxhe ndaj shtetit
  7
  Në cilën kategori të detyrimeve bëjnë pjesë pronat dhe pajisjet?
  T
  Detyrime të tanishme
  F
  Detyrime afatgjate
  8
  Kontributi i pronave për një biznes bashkë me fitimin që mbahen në biznes njihet si ekuititet i pronarit.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
 • 9
  Në Greqi Papirusi i Zenon demonstron një sistem të sofistikuar kontabiliteti që nga shekulli:
  A
  V para erës së re
  B
  V të erës së re
  C
  X para erës së re
  10
  Cili shtet konsiderohet si vendi amë i kontabilitetit të sotëm?
  A
  Zvicra
  B
  Italia
  C
  Iraku
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo