Çka duhet të dini për avokatët në Kosovë?
 • 1
  Brenda sa ditësh pasi ta ketë marrë vendimin për regjistrim në regjistrin e avokatëve, avokati duhet ta jep betimin solemn?
  A
  30 ditëve
  B
  60 ditëve
  C
  10 ditëve
  2
  A është i lirë një avokat ta refuzojë ndihmën juridike, nëse gjykata, oda ose ndonjë organ tjetër shtetëror e caktojnë si mbrojtës, edhe nëse nuk ka ndonjë arsye ligjore?
  T
  Mund ta refuzojë
  F
  Nuk mund ta refuzojë
  3
  Avokati është i detyruar t'ia refuzojë palës ndihmën juridike nëse në çështjen e njëjtë apo në çështjen që ka lidhje juridike me të parën ka punuar si praktikant te avokat:
  T
  I cili e ka përfaqësuar palën kundërshtare
  F
  I cili e ka përfaqësuar palën që po kërkon ndihmë
  4
  Detyrimi i ruajtjes së fshehtësisë profesionale:
  T
  Është i kufizuar në kohë
  F
  Nuk është i kufizuar në kohë
 • 5
  A është i detyruar avokati që t’ia kthejë palës të gjitha shkresat e lëndës pas përfundimti të përfaqësimit me kërkesë të tij?
  A
  Është i detyruar
  B
  Mund edhe të mos i kthejë
  C
  Mund t’i kthejë vetëm me kërkesë të klientit
  6
  Avokatët nuk kanë nevojë që t’u japin palëve faturat për shërbimet e kryera dhe shpenzimet e paguara.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  7
  Sa zyra mund t’i ketë një avokat?
  A
  1
  B
  Deri në 2
  C
  Nuk është përcaktuar
  8
  Në afat prej sa ditësh një avokat është i detyruar që ta infromojë Odën e Avokatëve të Kosovës për ndërrimin e selisë së zyrës së tij?
  A
  15 ditësh
  B
  30 ditësh
  C
  60 ditësh
 • 9
  Minimalisht sa avokatë mund të themelojnë shoqëri të avokatëve?
  A
  2
  B
  4
  C
  6
  10
  Çfarë ndodhë nëse avokati ndërron shtetësinë e Republikës së Kosovës?
  A
  Vazhdon të jetë avokat edhe nga jashtë
  B
  E humb të drejtën për ushtrimin e avokatisë
  C
  Mund ta caktojë dikë për ta plotësuar
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo