Provo kuizin në sociologji!
 • 1
  Sociologjia është studim i:
  A
  Shoqërisë
  B
  Qenieve të gjalla
  C
  Zhvillimit historik
  2
  A merret sociologjia edhe me studimin e fesë?
  T
  Po
  F
  Jo
  3
  Kur filloi ngritja e teknikave të reja analitike, matematikore dhe llogaritëse në sociologji?
  A
  Në fillim të viteve 1970
  B
  Në fillim të viteve 1980
  C
  Në fund të viteve 1990
  4
  Si shkencë e veçantë, sociologjia zyrtarisht njihet aty nga fundi i shekullit të:
  A
  18
  B
  19
  C
  20
 • 5
  Zanafila e krijimit të saj si shkencë është e lidhur ngushtë me zhvillimet e shoqërisë qytetare në______e shekullit të 19.
  A
  Evropën
  B
  Amerikën
  C
  Azinë
  6
  Kush ishte emërtues i sociologjisë?
  A
  Karl Marx
  B
  Auguste Comte
  C
  Herbert Spencer
  7
  Kush e shpjegoi kështu sociologjinë: Sociologjia është shkencë, në kuptimin që ajo nënkupton metodat sistematike te studimit dhe vlerësimit te teorive nën driten e fakteve dhe argumenteve logjike
  A
  Anthony Giddens
  B
  Earl Babbie
  C
  Ken Plummerin
  8
  Hegjemonia është temë e:
  T
  Sociologjisë së përgjithshme
  F
  Sociologjisë së veçantë
 • 9
  Funksionalizmi është shkollë e sociologjisë, e cila studion problemet shoqerore vetëm nga_____e jo nga _______
  T
  Përmbajtja, forma
  F
  Forma, përmbajtja
  10
  Mendimi i Jurgen Habermas lidhet me Teorinë Kritike të Shkollës së Frankfurtit.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo