Testohu në fushën e fizikës atomike!
 • 1
  Sipas modelit të Tomsonit për atomin elektronet:
  A
  Lëkunden rreth pozitave të tyre baraspeshuese
  B
  Lëkunden rreth njëra tjetrës
  C
  Lëkunden rreth protoneve
  2
  Sipas llogaritjeve, rrezja e bërthamës së atomit është:
  A
  〖10〗^(-15)
  B
  〖10〗^(-10)
  C
  〖10〗^(-5)
  3
  Elektroni duke lëvizur me nxitim domosdo duhet të emetojë valë elektromagnetike, ndërsa me atë:
  A
  Rritet energjia e tij
  B
  Nuk ndryshon energjia e tij
  C
  Zvogëlohet energjia e tij
  4
  Sa postulate i ka bori në lidhje me modelin e tij për atomin?
  A
  3 postulate
  B
  2 postulate
  C
  5 postulate
 • 5
  Energjia e elektronit të lirë është e kuantizuar.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  6
  Pse luminishenca mund të paraqitet intenzivisht edhe në temperaturë të ulta?
  A
  Sepse ka më shumë elektrone në këto hapësira
  B
  Nuk u nënshtrohet ligjeve për rrezatim të nxehtësisë
  C
  Sepse është e përafërt me mjediset pa ajër
  7
  _______krijohet gjatë deformimit ose dërmimit të disa kristaleve, ashtu energjia mekanike shndërrohet në rrezatim elektromagnetik;
  A
  Triboluminishenca
  B
  Sonoluminishenca
  C
  Hemoluminishenca
  8
  Holografi a është metodë për fitimin e shëmbëllimit hapësinor të trupit, i cili bazohet në:
  A
  Frekuencën dhe amplitudën e dritës
  B
  Difraksionin dhe frekuencën
  C
  Interferencën dhe difraksionin e dritës
 • 9
  Kur u zbulua radioaktiviteti natyror?
  A
  1896
  B
  1978
  C
  1765
  10
  Madhesitë që karakterizojnë vetitë bërthamore gjatë eksitimeve të tyre si gjatë zbërthimit radioaktiv ashtu edhe gjatë reaksioneve berthamore quhen veti:
  A
  Dinamike
  B
  Aktive
  C
  Pasive
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo