Sa ke njohuri në fushën e gjenetikës?
 • 1
  Në trashëgiminë e limituar nga gjinia, prodhimtaria e qumështit:
  T
  është e limituar në një gjini
  F
  nuk është e limituar në ndonjërën nga gjinitë
  2
  Deri në sa pasardhës mund të krijojë pula?
  A
  300
  B
  900
  C
  60
  3
  Çdo dy kromozome morfologjikisht ______ përbëjnë çiftin dhe quhen kromozome homologe.
  T
  të njëjta
  F
  të ndryshme
  4
  Sindromi i klinefelterit është rezultat i paraqitjes së një kromozomi
  T
  X
  F
  Y
 • 5
  _____është fenomen kur individi gjysmën e trupit e ka femër, e gjysmën tjetër të trupit e ka mashkull.
  A
  Sindromi i klinefelterit
  B
  Ginandromorfizmi
  C
  Sindromi Down
  6
  Sa është saktësia e metodës gjenetike të autoseksimit?
  A
  20-45%
  B
  50-70%
  C
  98-100%
  7
  Inxheneringu gjenetik është term për manipulimin ______ me materialin trashëgues.
  A
  e përafërt
  B
  e ngjashëm
  C
  e ndryshëm
  8
  Termi ``transgenesis``në fazat e hershme të inxhinierisë gjenetike u përdor për:
  A
  Transferimin e materilait gjenetik nga organizmat jashtë tyre
  B
  Transferimin e materialit gjenetik në të njëjtin organizëm
  C
  Transferimin e materialit gjenetik nga një organizëm në tjetër
 • 9
  Metoda Biolistike zakonisht përdoret në:
  A
  Bimë
  B
  Shpendë
  C
  Kafshë
  10
  Metoda që është përdorur nga fermerët për të bërë ndryshime gjenetike të kafshët për një përiudhë të gjatë quhet:
  A
  Modifikim
  B
  Klasifikim
  C
  Seleksionim
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo