Testohu në psikologji!
 • 1
  Në mitologjinë greke Psiko ka qene një grua e cila ka qenë:
  A
  Në marrëdhënie dashurie me perëndinë e dashurisë Erosin
  B
  Motra e perëndisë së dashurisë Erosit
  C
  E dashura e perëndisë së luftës Aresin
  2
  Fjala latine “psikologjia” për herë të parë është përdorur nga:
  A
  Alfred Adler
  B
  Erik Erikson
  C
  Marko Marulic
  3
  Kush e përshkruan mendjen njerëzore si një pllakë shkrimi të pashkruar (tabula rasa) mbi të ciën mund të shkruhen të gjitha përvojat jetësore?
  A
  John Locke
  B
  Platoni
  C
  Gustav Fechner
  4
  Shkollë e cila kontribuon me fillimet zyrtare të psikologjisë me krijimin e laboratorit në Universitetin e Leipzig-ut më 1879.
  A
  Funksionalizmi
  B
  Biheviorizmi
  C
  Strukturalizmi
 • 5
  Themeluesi i funksionalizmit William James u ndikua nga puna e:
  A
  Darvinit
  B
  Frojdit
  C
  Jungut
  6
  Cilën shkollë psikologjike e kritikuan ashpër bihevioristët?
  A
  Geshtalstise
  B
  Funksionaliste
  C
  Strukturaliste
  7
  Fjala gjermane gestalt do të thotë "një pjesë" dhe qëllimi i psikologjisë gestaltiste ishte të studionte një pjesë të një personi.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  8
  Freud besonte se eksperienca e shkuar për të cilën personi është jo i vetëdijshëm:
  A
  Nuk ndikon aspak në jetën aktuale
  B
  Ndikon pjesërisht në jetën aktuale
  C
  Ndikon shumë në sjelljen aktuale
 • 9
  ______studion ndryshimet e sjelljes së njeriut si rezultat i kalimit të kohës apo moshës dhe bën studime etapa-etapa.
  A
  Psikologjia zhvillimore
  B
  Psikologjia sociale
  C
  Psikologjia klinke
  10
  Nëndegë e cilës degë të psikologjisë është psikologjia e të mësuarit?
  A
  Psikologjisë pedagogjike
  B
  Psikologjisë së këshillimit
  C
  Psikologjisë zhvillimore
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo