A jeni njohës të mirë të elektronikës?
 • 1
  GaAs (gallium arsenide) është:
  A
  Komponim
  B
  Element
  C
  Gaz
  2
  Nëse një elektron konsiderohet të ketë një ngarkesë prej 1 njësi, atëherë një vrimë mund të konsiderohet se ka:
  A
  Ngarkesë prej +1 njësi
  B
  Pa ngarkesë
  C
  Ngarkëse -1 njësi
  3
  Në një material të tipit P, elektronet janë:
  A
  Transportuesit e shumicës
  B
  Transportuesit e pakicës
  C
  I ngarkuar pozitivisht
  4
  ________zakonisht janë substanca ose elemente të ngurta kimike të cilat mund të përcjellin energjinë elektrike në disa kushte duke i bërë ata një mjedis të mirë përkontrollin e qarkullimit të rrymës elektrike.
  A
  Gjysmëpërçuesit
  B
  Përçuesit
  C
  Izolatorët
 • 5
  Antimoni, arseniku, bori dhe karboni janë elemente:
  A
  Izoluese
  B
  Përcjellëse
  C
  Gjysmëpërcjellëse
  6
  Çka nuk ndikon në kapacitetin e kryqëzimit të një diode?
  A
  Gjerësia e rajonit të shterimit
  B
  Faza e një sinjali të aplikuar AC
  C
  Tensioni i anësisë së kundërt
  7
  Nga substancat e mëposhtme, cili është gjysmëpërçuesi më i përdorur?
  A
  Silikoni
  B
  Germaniumi
  C
  Galena
  8
  Cili material lejon rënien më të ulët të tensionit përpara në një diodë?
  A
  Seleniumi
  B
  Silikoni
  C
  Germaniumi
 • 9
  Seleni funksionon veçanërisht mirë në:
  A
  Panele diellore
  B
  Detektorë me frekuencë të lartë
  C
  Rregullatorët e tensionit
  10
  Përçueshmëria e vrimave paraqitet në gjysmëpërçues kur:
  T
  Bartëse të rrymës elektrike janë vrimat pozitive
  F
  Bartëse janë elektronet e lira
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo