Gjej ligjet sipas përkufizimeve!
 • 1
  _______tregon se në çdo trup të zhytur në ujë vepron forca shtytëse, e cila është e barabartë me masën e lëngut të derdhur.
  A
  Ligji i Arkimedit
  B
  Ligji i Avogadros
  C
  Ligji i Omit
  2
  ______thotë se rryma nepër një përçues në mes të dy pikave është proporcional me tensionin në mes të këtyre dy pikave.
  A
  Ligji i Omit
  B
  Ligji i parë i Njutonit
  C
  Ligji i Paskalit
  3
  ______thotë që vëllime të barabarta të gazeve në temperaturë dhe shtypje të njëjtë përmbajnë të njëjtin numër molekulash.
  A
  Ligji i Avogadros
  B
  Ligji i dytë i Njutonit
  C
  Ligji i Hukut
  4
  _______ është shuma algjebrike e produkteve të rezistencave të përçuesve dhe rrymave që kalojnë nëpër ta, në një rrugë të mbyllur, është i barabartë me forcën elektrolëvizore që buron në atë qark.
  A
  Ligji i parë i Kirkofit
  B
  Ligji i dytë i Kirkofit
  C
  Ligji i Amperit
 • 5
  ______përshkruan fuqinë e rrezatuar nga një trup i zi në drejtim të temperaturës së tij.
  A
  Ligji i Shtefan Bolcmanit
  B
  Ligji i parë i Kirkofit
  C
  Ligji i Lorencit
  6
  _______ thekson se deformimi i përjetuar nga një objekt elastik është drejtpërdrejt propocional me forcën e ushtruar ndaj tij.
  A
  Ligji i Hukut
  B
  Ligji i Keplerit
  C
  Ligji i Grahamit
  7
  ______thotë se vëllimi i një gazi është në përpjesëtim të zhdrejtë me presionin e gazit, kur temperatura është konstante.
  A
  Ligji i Bojlit
  B
  Ligji i Bernulit
  C
  Ligji i Sharlit
  8
  _______thotë se në vëllim konstant, raporti i presionit të gazit në temperaturën e saj është konstante.
  A
  Ligji i Sharlit
  B
  Ligji i Bernulit
  C
  Ligji i tretë i Njutonit
 • 9
  Thërrmijat koloide i shpërndajnë rrezet e dritës ku këto kalojnë nëpër tretësirën koloide, kështu që rruga e rrezeve vërehet si një konus i ndriçuar. Ky është:
  A
  Efekti i Tindalit
  B
  Ligji i Paskalit
  C
  Ligji i parë i Kirkofit
  10
  Ekuacioni i Bernulit gjen zbatim në fushën e:
  A
  Hidrodinamikës
  B
  Termodinamikës
  C
  Mekanikës
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo