A je gati për kuizin në fizikë?
 • 1
  Cila nuk është veti fizike?
  A
  Gjatësia
  B
  Ngjyra
  C
  Bazat
  2
  _________ është një magnet i përkohshëm që mund të ndizet dhe fiket.
  A
  Elektromagneti
  B
  Magnet i energjisë elektrike
  C
  Magneti i ngritur
  3
  Energjia elektrike mund të shndërrohet në energji të nxehtësisë.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  4
  Drita udhëton më shpejt përmes ________.
  A
  Vakuumit
  B
  Lëngjeve
  C
  Gazrave
 • 5
  Cili nuk është përcjellës?
  A
  Druri
  B
  Hekuri
  C
  Bakri
  6
  Cili është një shembull i një lente konkave?
  A
  Syzet
  B
  Teleskopi
  C
  Mikroskopi
  7
  Çfarë ndodh kur elektronet lëvizin nga një objekt në një objekt tjetër dhe ngjiten në objektin e dytë?
  A
  Elektriciteti statik
  B
  Energjia elektrike e adaptueshme
  C
  Energjia elektrike e palëvizshme
  8
  Cili më poshtë është një izolator?
  A
  Ari
  B
  Argjendi
  C
  Plastika
 • 9
  Tingulli prodhohet nga ________________.
  A
  Vibracionet
  B
  E folura
  C
  Radio
  10
  Thyerja do të thotë të ____________.
  A
  Përkulja e dritës derisa lëvizë nga një material në tjetrin
  B
  Prerja e dritës me rreze lazer
  C
  Kthimi i dritës prej materialit të lëmuar
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo