Kuizi në ekonomi
 • 1
  Pasuria neto në ekonomi është e barabartë me shumën e:
  A
  Të gjitha pasurive reale
  B
  Të gjitha pasurive financiare
  C
  Të gjitha pasurive fizike
  2
  Alokimi i aseteve i referohet ____________.
  A
  Zgjedhjes së letrave me vlerë për t’u mbajtur bazuar në vlerësimin e tyre
  B
  Investimit vetëm në letra me vlerë
  C
  Alokimit të aseteve në klasa të gjëra të aseteve
  3
  Ndërmjetësuesit financiarë ndryshojnë nga bizneset e tjera në atë që të dy pasuritë dhe detyrimet e tyre janë kryesisht:
  A
  Jolikuide
  B
  Në pronësi të qeverisë
  C
  Financiale
  4
  Megjithëse derivatet mund të përdoren si instrumente spekulative, bizneset më shpesh i përdorin ato për:
  A
  Mbrojtje
  B
  Kompensim të borxhit
  C
  T’i qetësuar aksionarët
 • 5
  Pasuritë financiare __________
  A
  Kontribojnë në kapacitetin prodhues të vendit drejtpërdrejt dhe indirekt
  B
  Nuk kontribojnë në kapacitetin prodhues në mënyrë direkte
  C
  Në mënyrë indirekte kontribojnë në kapacitetin prodhues të vendit
  6
  “Skewness” është një masë e ____________.
  A
  Sa të trasha shpërndarjet
  B
  Rrezikut të dobët të një shpërndarjeje
  C
  Normalitetit të një shpërndarjeje
  7
  Kur një shpërndarje anon pozitivisht, ____________.
  A
  Devijimi standard mbivlerëson rrezikun
  B
  Devijimi standard vlerëson saktë rrezikun
  C
  Devijimi standard nënvlerëson rrezikun
  8
  Norma reale e interesit është përafërsisht e barabartë me:
  A
  Shkalla nominale e tejkalon normën e inflacionit.
  B
  Shkalla e inflacionit minus norma nominale.
  C
  Shkalla nominale minus shkalla e inflacionit.
 • 9
  Kur një investim siguron një kthim prej 3% çdo gjysmë viti, norma e tij efektive vjetore është:
  A
  3%
  B
  6%
  C
  6.09%
  10
  Teoria e portofolit siç përshkruhet nga Markowtz ka të bëjë me:
  A
  Eliminimi i rrezikut sistematik
  B
  Identifikimi i rrezikut josistematik
  C
  Efekti i diversifikimit në rrezikun e portofolit
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo