Kuizi në biologji
 • 1
  Biologjia është shkencë natyrore që:
  A
  Studion qeniet e gjalla
  B
  Studion dukuritë që ndodhin në natyrë
  C
  Studion natyrën, përbërjen dhe ndryshimet që ndodhin në të
  2
  Botanika është degë e biologjisë që studion:
  A
  Bimët
  B
  Kafshët
  C
  Trupin e njeriut
  3
  Cila është tërësia e bimëve dhe kafshëve që gjenden në biotop?
  A
  Ekosistemi
  B
  Biocenoza
  C
  Abiotik
  4
  Çka është akuariumi?
  A
  Faktor ekologjik
  B
  Ekosistem në miniaturë
  C
  Shoqëri bimore
 • 5
  Cili nga këta nuk bën pjesë në nivelet e mëdha ushqimore?
  A
  Konsumuesit
  B
  Zbërthyesit
  C
  Tregtuesit
  6
  Vjedulla është:
  A
  Mishngrënëse
  B
  Bimëngrënëse
  C
  Të dyja
  7
  Sa për qind ushqimi sjell rritje?
  A
  3
  B
  5
  C
  10
  8
  Çfarë roli kanë qelizat epiteliale?
  A
  Mbrojtës, absorbues dhe sekretues
  B
  Mbrotjes, absorbues dhe ekskretues
  C
  Mbrojtës, absorbues dhe përçues
 • 9
  Fjala latine locomotio do të thotë:
  A
  Aftësi
  B
  Lëvizje
  C
  Luspë
  10
  Eshtrat e kafkës lidhen me :
  A
  Nyjë
  B
  Sutura
  C
  Disqe
  11
  Çka është skolioza?
  A
  Ngritje e shputës
  B
  Jo osifikim i eshtrave
  C
  Shtrembërim i shtyllës kurrizore
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
11 pyetje
Përfundo