Testo njohuritë në kimi
 • 1
  Çdo gjë që ka masë dhe zë vend në natyrë quhet:
  A
  Substancë
  B
  Përzierje
  C
  Materie
  D
  Element kimik
  2
  Sapunët e fortë përmbajnë kripërat e:
  A
  Kaliumit
  B
  Natriumit
  C
  Fosforit
  D
  Sulfurit
  3
  Cili është komponimi më i përhapur i hidrogjenit?
  A
  Acidi sulfurik
  B
  Acidi klorhidrik
  C
  Metani
  D
  Uji
  4
  Sa është valenca e oksigjenit te peroksidet?
  A
  -1
  B
  -2
  C
  -3
  D
  -4
 • 5
  Sa grupe ka sistemi periodik dhe sa perioda?
  A
  15 grupe - 5 perioda
  B
  16 grupe - 8 perioda
  C
  18 grupe - 7 perioda
  D
  20 grupe - 6 perioda
  6
  Cila nga këto është përzierje homogjene?
  A
  Hekuri me ujin
  B
  Qumështi
  C
  Çaji
  D
  Vaji me ujin
  7
  Jonet me ngarkesë pozitive quhen:
  A
  Atome
  B
  Anione
  C
  Molekula
  D
  Katione
  8
  Cila lidhje formohet me çiftëzimin e elektroneve?
  A
  Lidhja kovalente
  B
  Lidhja polare
  C
  Lidhja jonike
  D
  Lidhja elektrike
 • 9
  Aroma e këndshme e luleve është për shkak të pranisë së:
  A
  Alkooleve
  B
  Estereve
  C
  Aldehideve
  D
  Ketoneve
  10
  Alkenet përmbajnë lidhje:
  A
  Njëfishe
  B
  Dyfishe
  C
  Trefishe
  D
  Katërfishe
  11
  Glukoza është:
  A
  Monosakarid
  B
  Disakarid
  C
  Polisakarid
  D
  Acid nukleik
  12
  Cili nga elementet e mëposhtme mund të lidhet me vetveten?
  A
  Natriumi
  B
  Oksigjeni
  C
  Karboni
  D
  Hekuri
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
12 pyetje
Përfundo