Testohu në juridik
 • 1
  Vepra penale është vepër e ndëshkueshme sipas:
  A
  Kodit Penal të Republikës së Kosovës
  B
  Kodit Civil të Republikës së Kosovës
  C
  Ligjit për ekzekutimin e sanksioneve penale
  2
  Si mund të kryhet një vepër penale?
  A
  Me veprim dhe mosveprim
  B
  Përmes personit të tretë
  C
  Asnjëra nga këto
  3
  Kushtetuta e Republikës së Kosovës është:
  A
  Kushtetutë demokratike
  B
  Kushtetutë me elemente diktatoriale
  C
  Kushtetutë e rëndomtë
  4
  Çka nënkuptojmë me sanksion pasuror?
  A
  Sanksion i natyrës administrative
  B
  Sanksion si rezultat i veprës penale
  C
  Sanksion që vjen si rezultat i deliktit civil
 • 5
  Hipoteka mund të themelohet vetëm:
  A
  Mbi sendet e luajtshme
  B
  Mbi sendet e paluajtshme
  C
  Mbi fruta të natyrës
  6
  Procedura civile mund të jetë:
  A
  e natyrës kontestimore dhe jokontestimore
  B
  e përgjitshme dhe e veçantë
  C
  Asnjëra nga këto
  7
  Nëse një person e dëmton personin tjetër në kuptimin material, çfarë sanksioni shqipton gjykata ndaj tij?
  A
  Sanksion tjetër të natyrës penale
  B
  Sanksion penal ku personi dërgohet në vajtje të dënimit
  C
  Sanksion pasuror ku goditet masa pasurore e personit
  8
  Pajtimi gjyqësor mund të goditet me:
  A
  padi
  B
  ankesë
  C
  prapësim
 • 9
  Ankesa cilësohet si mjet:
  A
  i jashtëzakonshëm juridik
  B
  i rregullt juridik
  C
  ankesa nuk është mjet juridik
  10
  Litispedenca është:
  A
  akt që fillon procedurën civile
  B
  lidhja që krijon gjykata me lëndën pas dërgimit të përgjigjes në padi
  C
  vendimi final i gjykatës
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo