Testoni njohuritë në inxhinieri mekanike
 • 1
  Nëse rezultati i dy forcave të barabarta ka madhësi të njëjtë me njërën prej forcave, atëherë këndi midis dy forcave është:
  A
  30°
  B
  60°
  C
  90°
  D
  120°
  2
  Koeficienti i fërkimit është raporti i fërkimit kufizues ndaj reagimit normal midis dy trupave.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  3
  Cila është njësia e nxitimit këndor?
  A
  N-m
  B
  m/s
  C
  m/s²
  D
  rad/s²
  4
  Një cilindër i lëmuar që ndodhet në pozitë të shtrirë mbetet në ekuilibër __________.
  A
  të qëndrueshëm
  B
  të pa qëndrueshëm
  C
  neutral
 • 5
  Një vat është e barabartë me:
  A
  0.1 xhul/s
  B
  1 xhul/s
  C
  10 xhul/s
  D
  100 xhul/s
  6
  Energjia potenciale e një trupi të ngritur vertikalisht është __________ energjinë kinetike të një trupi që ndhodhet vertikalisht.
  A
  e barabartë me
  B
  më e vogël në krahasim me
  C
  më e madhe se
  7
  Pika, përmes së cilës vepron e gjithë pesha e trupit, pavarësisht nga pozicioni i saj, njihet si:
  A
  Momenti i inercisë
  B
  Qendra e gravitetit
  C
  Qendra e goditjes
  D
  Qendra e masës
  8
  Cilat nga këto janë pjesë të mekanikës?
  A
  Kinematika
  B
  Dinamika
  C
  Të dyja këto
  D
  Asnjëra nga këto
 • 9
  Cilat nga këto janë sasitë vektoriale?
  A
  Shpejtësia
  B
  Zhvendosja
  C
  Përshpejtimi
  D
  Të gjitha këto
  10
  Ligji i dytë i Njutonit __________ një lidhje midis forcës dhe masës së një trupi lëvizës
  T
  na njofton me
  F
  nuk jep detaje për
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo