Sa dini për mbledhjen e të dhënave?
 • 1
  Çfarë mund të përdorim për të mbledhur të dhëna primare?
  A
  Anketa
  B
  Intervista
  C
  Të dyja këto
  D
  Asnjërën nga këto
  2
  Si quhet lloji i intervistës që bëhet për të kujtuar dhe rindërtuar diçka që ka ndodhur në të kaluarën?
  A
  Intervistë joformale
  B
  Intervistë e strukturuar
  C
  Intervistë retrospektive
  3
  Cilat nga këto bëjnë pjesë në të dhënat e jashtme sekondare?
  A
  Shoqatat
  B
  Kërkimet kompjuterike (online)
  C
  Metodat e vëzhgimit
  D
  Të gjitha këto
  4
  Cila nga këto nuk bën pjesë te karakteristikat demografike kur mblidhen të dhënat primare?
  A
  Mosha
  B
  Punësimi
  C
  Zakonet e sjelljes
  D
  Statusi martesor
 • 5
  Cilat nga këto duhet të merren parasysh kur bëni intervistë?
  A
  Mos parashtrimi i pyetjeve dikotomike
  B
  Të respektoni kulturën e grupit që studiohet
  C
  Mbajtja e një raporti miqësor me pjesëmarrësit
  D
  Të gjitha këto
  6
  Çka nënkuptojmë me të dhënat e hulumtimit?
  A
  Informatat e mbledhura, ruajtura për objektiva të projektit hulumtues
  B
  Metoda të përdorura për hulumtim
  C
  Teknologjitë e të dhënave të përdorura në një projekt hulumtues
  7
  Të dhënat në përgjithësi mund të jenë:
  A
  Stafi i përfshirë në projekt
  B
  Instrumente të pyetësorit të përdorura në një projekt
  C
  Kualitative ose kuantitative
  8
  Metodat e hulumtimit të përdorura në hulumtime nuk kanë asnjë ndikim në çështjet e menaxhimit të të dhënave.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
 • 9
  Kujt i referohet integriteti i të dhënave?
  A
  Konceptualizimi i të dhënave të nevojshme në një projekt kërkimor
  B
  Trajnimi i stafit hulumtues për integrimin e të dhënave
  C
  Kompromise me menaxhimin e të dhënave që lindin në hulumtim
  10
  Çka nënkuptojmë me standarde të të dhënave?
  A
  Protokolle për menaxhim të dhënave në një fushë të veçantë kërkimi
  B
  Standarde të vendosura për menaxhim të dhënave
  C
  Standarde për përdorim në fusha të ndryshme
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo