Testohu në menaxhment financiar
 • 1
  Cilat nga këto janë aktivitete të thesarit të firmës?
  A
  Planifikimi dhe marrja e vendimeve financiare
  B
  Arka
  C
  Kreditë
  D
  Të gjitha këto
  2
  Cili është funksioni themelor i thesarmbajtësit?
  A
  Sigurimi dhe menaxhimi i kapitalit të firmës
  B
  Sigurimi se mjetet përdoren si duhet
  C
  Menaxhimi i riskut
  3
  Risku i përgjithshëm financiar varet nga:
  A
  Përqindja e kapitalit neto në kapitalin e përgjithshëm
  B
  Përqindja e borxhit në kapitalin e përgjithshëm
  C
  Të dyja këto
  D
  Asnjëra nga këto
  4
  Kur indeksi i bursës është në rritje, një kompani mund të lëshojë ___________ në mënyrë që të përmbushë kërkesat e saj financiare.
  A
  obligacionet
  B
  aksionet e kapitalit neto
  C
  dëftesat e borxheve
 • 5
  Cilat janë detyrat e menaxhmentit financiar?
  A
  Buxheti
  B
  Rritja e fondeve në tregun e kapitalit
  C
  Të dyja këto
  6
  Në sa forma bëhet zgjerimi i korporatave?
  A
  Forma merxher
  B
  Forma e zotërimit
  C
  Të dyja janë forma zgjerimi
  D
  Vetëm përmes formës së zotërimit
  7
  Cila nga këto nuk bën pjesë në objektivat financiare?
  A
  Maksimizimi i satisfaksionit
  B
  Etika e biznesit
  C
  Minimizimi i satisfaksionit
  8
  Pasqyra e rrjedhës së parasë raporton rrjedhën e parasë nga:
  A
  Aktivitetet operative
  B
  Aktivitetet investive
  C
  Aktivitetet financiare
  D
  Të trija këto
 • 9
  Cila është etapa e parë e raportimit të brendshëm?
  A
  Hulumtimi
  B
  Raportimi
  C
  Përcaktimi i standardeve të kontrollit
  D
  Aksioni
  10
  Si quhet procesi kur firma nuk dëshiron të mbajë dhe mbledhë llogaritë e saj të arkëtueshme nga blerësi dhe mund t’i shesë ato?
  A
  Kapital
  B
  Faktoring
  C
  Arkëtim
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo