Sa e njeh gjuhësinë?
 • 1
  Cili term ju referohet njësive më të vogla të tingullit në një gjuhë?
  A
  Leksiku
  B
  Fonema
  C
  Morfema
  2
  Cila nga këto e definon më së miri “linguistikën”?
  A
  Studimi i gjuhës shqipe
  B
  Studimi i gjuhëve të huaja
  C
  Studimi i gjuhës, strukturës, mënyra se si funksionon dhe si përdoret
  3
  Çka nënkuptohet me “etimologji”?
  A
  Studimi i emrave që ju jepen insekteve
  B
  Studimi i mirësjelljes
  C
  Studimi i fjalëve që tingëllojnë njëjtë njëra me tjetrën
  D
  Studimi i origjinës së fjalëve dhe si kanë ndryshuar me kohën
  4
  Çka nënkupton fraza “Arbitraritet i shenjës gjuhësore”?
  A
  Mungesa e një korrespondence mes formës dhe kuptimit të fjalëve
  B
  Përdorimi i një gjuhe të pakuptimtë
  C
  Fjalët nuk kanë kuptim të vërtetë në ndonjë konteks
 • 5
  ________________ është studimi i formimit dhe strukturës së fjalëve.
  A
  Semantika
  B
  Morfologjia
  C
  Sintaksa
  D
  Fonologjia
  6
  Si quhet studimi i formës, kuptimit dhe sjelljes së fjalëve?
  A
  Leksikologji
  B
  Sintaksë
  C
  Semantikë
  7
  Kush konsiderohet 'babai i gjuhësisë moderne"?
  A
  Ferdinand de Saussure
  B
  Leonard Bloomfield
  C
  Noam Chomsky
  D
  William James
  8
  Çka është një "eufemizëm"?
  A
  Një fjalë që zëvendësohet me një tjetër për t'i dhënë kuptim të butë
  B
  Një fjalë e thënë gabim
  C
  Një fjalë e pakuptimtë
 • 9
  Çka është psikolinguistika?
  A
  Studimi i gjuhës dhe mendjes
  B
  Studimi i termeve në psikiatri
  C
  Studimi i një forme më ndryshe të gjuhës
  10
  ______________është studimi i kuptimit në gjuhë.
  A
  Fonetika
  B
  Sintaksa
  C
  Semantika
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo