Kuiz për trajnimin dhe zhvillimin e punonjësve
 • 1
  Fuqizimi i punonjësve arrihet kur:
  A
  Menaxhmenti nuk obligohet të sigurojë një mjedis të hapur
  B
  Ka bashkëpunim të punonjësve, shkëmbim idesh dhe përvojash
  C
  Nuk vlerësohen punonjësit
  2
  Si quhet procesi i të mësuarit përmes bisedave dhe videove?
  A
  Verbal
  B
  Fizik
  C
  Aural
  3
  Të gjitha këto janë forma të fuqizimit përveç:
  A
  Promovimi i kreativitetit në grup
  B
  Punës vetëm në mënyrë të pavarur
  C
  Mendimi kritik dhe iniciativat grupore
  4
  Sa përqind të asaj që kemi lexuar jemi në gjendje ta kujtojmë pas dy javësh?
  A
  30%
  B
  20%
  C
  10%
  D
  50%
 • 5
  Çka është menaxhimi i performancës?
  A
  Hartimi i programeve për të përmirësuar performancën
  B
  Monitorimi i suksesit dhe ecurisë së programeve
  C
  Të dyja këto
  D
  Asnjëra nga këto
  6
  Modelet kognitive krijojnë ekipe për të stimuluar mësimin në lidhje me punën, zgjidhjen e problemeve reale që ndikojnë në:
  A
  Përhapjen e njohurive
  B
  Interpretimin e njohurive
  C
  Pasqyrimin e njohurive
  7
  Përparësitë ku përfshihen siguria dhe besueshmëria, përdorimi i ekspertizës së brendshme të përmbajtjes dhe kuptimi i audiencës është:
  A
  Pilot projekt
  B
  Program i brendshëm
  C
  Program i jashtëm
  8
  Cila nga këto bën pjesë në detajet themelore të trajnimit?
  A
  Ftesat totale
  B
  Itinerari
  C
  Data e fillimit dhe mbarimit
 • 9
  Cila nga të mëposhtmet nuk është faktor për t'u marrë parasysh në vendimmarrje për një program trajnimi?
  A
  Objektivat e trajnimit
  B
  Kostoja dhe disponueshmëria e burimeve
  C
  Kapitali i personave në trajnim
  D
  Afërsia e trajnerit me punonjësit
  10
  Kjo teori përshkruan ndikimin e përvojave individuale, veprimet e të tjerëve dhe faktorët mjedisorë në sjelljet individuale.
  A
  Teoria kognitive sociale
  B
  Teoria e kushtëzimit
  C
  Të dyja këto
  D
  Asnjëra nga këto
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo