Testo njohuritë në ekonomi
 • 1
  Cilat janë janë objektivat makroekonomike?
  A
  Punëzënia e plotë
  B
  Qëndrueshmëria e çmimeve
  C
  Rritja e përshtatshme e rritjes afatgjate
  D
  Të gjitha këto
  2
  Mënyrat e matjes së produktit të përgjithshëm janë mënyra e prodhimit, mënyra e shpenzimeve dhe ajo e të ardhurave.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  3
  Cilat nga këto nuk bën pjesë te bilanci i pagesave?
  A
  Llogaria korente
  B
  Llogaria e kapitalit
  C
  Rezervat zyrtare
  D
  Faktorët teknologjik
  4
  Cilat nga këto politika konsiston në përdorimin e taksave dhe shpenzimeve qeveritare si mjete për të ndikuar në treguesit makroekonomik të një vendi?
  A
  Politika monetare
  B
  Politika fiskale
  C
  Politika tregtare
  D
  Politika e të ardhurave
 • 5
  Si quhet ndryshe kosto oportune që nënkupton heqjen dorë nga një e mirë dhe zgjedhja e një të mire të prodhuar më të vlefshme?
  A
  Kosto financiare
  B
  Kosto terciare
  C
  Kosto alternative
  D
  Kosto dytësore
  6
  Cilat nga këto janë instrumente të politikës makroekonomike?
  A
  Politika fiskale
  B
  Politika monetare dhe e të ardhurave
  C
  Të dyja këto
  D
  Asnjëra nga këto
  7
  Ekonometria është nevoja gjithnjë më e madhe e përdorimit të metodave statistikore për formulimin e një teorie ekonomike dhe verifikimin e saj
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  8
  Ekonomia si shkencë shoqërore është:
  A
  Empirike
  B
  Ekzakte
  C
  Të dyja janë të sakta
  D
  Vetëm ekzakte
 • 9
  Investimet e përgjithshme në kuadër të ekonomisë së një vendi mund të jenë:
  A
  Prodhuese
  B
  Konsumuese
  C
  Vetëm prodhuese
  D
  A dhe B janë të sakta
  10
  Cilat nga këto janë faktorë kryesorë të prodhimit?
  A
  Toka
  B
  Puna
  C
  Kapitali
  D
  Që të tria
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo