Sa ke njohuri në mësimdhënie?
 • 1
  Pse është i rëndësishëm menaxhimi efektiv i klasës?
  A
  Që nxënësit të bëhen më komunikativë
  B
  Që të krijohet një lidhje midis nxënësve dhe mësuesve
  C
  Që nxënësit të jenë të organizuar, përqëndruar dhe produktiv
  2
  Çka janë planet mësimore?
  A
  Metodë për të ditur kur fillon dhe përfundon një orë mësimore
  B
  Përshkrim i detajuar i mësuesit për lënden dhe orët mësimore
  C
  Mënyrë për të organizuar aktivitete të ndryshme në shkollë
  3
  Cila nga këto është mënyra më e mirë për t'i përgatitur nxënësit për provime?
  A
  Duke ju mbajtur një kurs intensiv 3 ditë para provimit
  B
  Duke ju dhënë kohë për të studiuar dhe praktikuar provimet e vjetra
  C
  Duke ju dhënë shumë detyra shtëpie një javë para provimit
  4
  Një mësues duhet të ketë aftësi të mira komunikimi në mënyrë që të mund të punojë përkrah të tjerëve dhe ____________________.
  A
  të socializohet me kolegët pas punës
  B
  të krijojë qëllim të përbashkët mes mësuesit, nxënësve dhe prindërve
  C
  të flasë me drejtuesit e shkollës në mënyrë profesionale
 • 5
  Pse është e rëndësishme të vëzhgohet dhe vlerësohet performanca akademike, progresi, sjellja dhe zhvillimi shoqëror i secilit student?
  A
  Sepse identifikohen nxënësit e mirë
  B
  Që studentët e mirë të përfitojnë nga trajnimet
  C
  Ndikohet në rezultatet përfundimtare dhe arritjet akademike
  6
  Jeni duke dhënë mësim dhe disa nga studentët nuk e kuptojnë metodën e mësimit që po përdorni për t'ua mësuar një lëndë komplekse. Çfarë duhet të bëni ju?
  A
  Merreni vetëm me ata që po e kuptojnë formën e mësimit
  B
  U jepni më shumë detyra shtëpie
  C
  Flisni me ta, zbuloni se çka nuk kuptojnë që t'ua lehtësoni lënden
  7
  Dy studentë kanë një konflikt dhe bëhen edhe abuzivë verbalisht ndaj njëri-tjetrit, çfarë duhet të bëni?
  A
  Ndërprisni mësimin, i largoni studentët nga klasa
  B
  U thoni se po pengojnë qetësinë në klasë
  C
  Ndëprisni mësimin dhe flisni veç e veç me secilin për t'i qetësuar
  8
  Një mësues/e NUK duhet të sigurohet nëse të gjitha pajisjet në klasë janë të sigurta për t'u përdorur si dhe nëse janë ruajtur në fund të një ore. Roli i tyre është vetëm të mësojnë.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
 • 9
  Cila nga këto është e rëndësishme që mësuesit e rinj duhet të kenë parasysh?
  A
  Të dinë historinë e shkollës
  B
  Të dinë emrat e mësuesve të vjetër
  C
  Të jenë të informuar me politikat, etikën dhe procedurat e shkollës
  10
  Pjesë e punës së mësuesit është t'ju tregojë dhe këshillojë prindërit ose kujdestarët rreth progresit të nxënësve.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo