Sa dini për menaxhimin e projekteve?
 • 1
  Cili është qëllimi i identifikimit të pikave gjatë një projekti?
  A
  Për të ndjekur financat tuaja
  B
  Për t'ju ndihmuar të mbani shënime për secilën fazë kyçe të projektit
  C
  Për t’i deleguar detyrat tuaja te të tjerët
  2
  Cila nga këto njihet si faza e dytë e një projekti?
  A
  Planifikimi
  B
  Kontrollimi
  C
  Ekzekutimi
  D
  Monitorimi
  3
  Sa shpesh preferohet të mbahen takime për të vlerësuar progresin e ekipit?
  A
  Një herë në javë
  B
  Çdo ditë
  C
  Një herë në muaj
  D
  2 herë në vit
  4
  Kush janë palët e interesuara(akterët) në një projekt?
  A
  Ekspertë që ofrojnë këshilla
  B
  Personat që kryejnë detyrat tuaja të deleguara
  C
  Ata që preken nga rezultati i projektit dhe përfshihen në faza specifike
 • 5
  Nevoja për _______ është një nga pikat më të rëndësishme në një projekt.
  A
  Vëzhgim
  B
  Integrim
  C
  Ndryshueshmëri
  6
  Një aktivitet kryesor në mbylljen e një projekti është:
  A
  Shpërndarja e informacionit për të zyrtarizuar përfundimin e projektit
  B
  Transferimi i regjistrimeve të projektit tek pronarët e projektit
  C
  Monitorimi i rezultateve nëse përputhen me standardet e cilësisë
  7
  Për shkak të shkurtimeve në financim, projekti juaj ka përfunduar. Procesi i kontrollit dhe verifikimit të fushës duhet të:
  A
  Përcaktojë saktësinë e rezultateve të punës
  B
  Të shtyhet derisa projekti të përfundojë
  C
  Përcaktojë dhe dokumentojë nivelin dhe shtrirjen e projektit
  8
  Një kontratë është:
  A
  Një alternativë pë menaxhim
  B
  Nuk nevojitet për projekte të vogla
  C
  Një dokument i përdorur për të përshkruar planin e projektit
  D
  Një marrëdhënie juridike që i nënshtrohet mjeteve juridike në gjykata
 • 9
  Ju sapo jeni caktuar të merrni përsipër një projekt në një kompani. Menaxheri i mëparshëm i projektit ju thotë se projekti është në planifikim, sepse ai ka shtyrë vazhdimisht ekipin për të performuar. Cila është gjëja e parë që duhet të bëni si menaxher i ri i projektit?
  A
  Kontrolloni statusin e rrezikut
  B
  Kontrolloni ecurinë e kostos
  C
  Përcaktoni një strategji të menaxhimit
  10
  Projektet konsiderohen të suksesshme nëse:
  A
  Përfundojnë në kohë
  B
  Nuk e tejkalojnë koston e paraparë
  C
  Sjellin përfitime për komunitetin lokal
  D
  Të gjitha këto
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo