Sa keni njohuri në menaxhment bankar?
 • 1
  Cilat janë funksionet e bankave afariste?
  A
  Krijimi i parave
  B
  Mbajtja e depozitave
  C
  Kryerja e pagesave dhe transferi i mjeteve
  D
  Të gjitha këto
  2
  Çka nënkuptojmë me ruajtjen e gjërave të çmuara nga bankat?
  A
  Kryerja e pagesave në mënyrë efikase
  B
  Ruajtja e letrave me vlerë në arka të sigurta
  C
  Sigurimi i mjeteve të nevojshme për qëllime të qeverisë
  D
  Hapja e llogarive rrjedhëse
  3
  Cilat nga këto janë lloje të depozitave?
  A
  Depozita të afatizuara
  B
  Depozita kursimi
  C
  Të dyja këto
  D
  Asnjëra nga këto
  4
  Cilat janë disa nga shërbimet që ofrojnë bankat?
  A
  Dhënja e kredive konsumuese
  B
  Dhënja e këshillave financiare
  C
  Menaxhimi i parave të gatshme
  D
  Të gjitha këto
 • 5
  Në cilën datë u arrit marrëveshja e Bazelit për trendet kryesore në rregullimin e kapitalit të bankave afariste?
  A
  20 qershor 1989
  B
  11 korrik 1988
  C
  5 gusht 1995
  D
  10 shtator 1998
  6
  Grumbullimi i mjeteve nënkupton alokacionin e mjeteve në grupe të ndryshme të mjeteve financiare në bazë të disa prioriteteve të caktuara.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  7
  Si përcaktohen mjetet në përgjithësi?
  A
  Rezerva primare
  B
  Rezerva sekondare
  C
  Rezerva terciare
  D
  A dhe B janë të sakta
  8
  Cila nga këto nuk bën pjesë në trendet e afarizmit bankar?
  A
  Ekspansioni I shërbimeve
  B
  Rritja e konkurrencës
  C
  Mos konsolidimi gjeografik
  D
  Globalizimi i afarizmit bankar
 • 9
  Çdo vendim financiar përmban në vete tre faktorë të rëndësishëm si: paratë, kohën dhe rrezikun.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  10
  Cilat nga këto veprimtari kryesore i kryejnë bankat?
  A
  Punët e krijimit të parave
  B
  Punët e ndërmjetësimit financiar
  C
  Të dyja këto
  D
  Asnjëra nga këto
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo