Testo njohuritë në auditim
 • 1
  Fjala auditim rrjedh nga latinishtja “audire” që do të thotë:
  A
  Të shikosh
  B
  Të vlerësosh
  C
  Të dëgjosh
  D
  Të informosh
  2
  Në kuadër të faktorëve ekstern që e kushtëzojnë nevojën e auditimit theksohen:
  A
  Distanca hapësinore
  B
  Kompleksiteti dhe ndikueshmëria e afarizmit
  C
  Motivet dhe anshmëria
  D
  Të gjitha këto
  3
  Nëse i referohemi objektivave të përgjithshme, qëllimeve dhe zanafillës historike të auditimit, sa lloje të auditimit kemi?
  A
  Auditim të jashtëm
  B
  Auditim të brendshëm
  C
  Të dyja këto
  D
  Asnjëra nga këto
  4
  Cilat janë pasqyrat financiare që auditohen?
  A
  Bilanci i gjendjes
  B
  Pasqyra e të ardhurave dhe rrjedhjes së parasë
  C
  Pasqyra e ndryshimeve të ekuitetit
  D
  Të gjitha këto
 • 5
  Auditimet e jashtme kryhen vetëm në kompanitë e sektorit privat.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  6
  Qëllimi dhe principet themelore të auditimit janë:
  A
  Pavarësia dhe ndershmëria
  B
  Objektiviteti dhe besueshmëria
  C
  Sjellja profesionale dhe standardet teknike
  D
  Të gjitha këto
  7
  Ku bën pjesë metoda progresive e auditimit?
  A
  Te metodat e përgjithshme
  B
  Te metodat speciale
  C
  Te metodat e procedurës analitike
  D
  Te metodat formale
  8
  Auditorët e brendshëm me paanshmëri ekzaminojnë dhe vlerësojnë sistemin e kontrollit të brendshëm si një shërbim ndaj organizatës.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
 • 9
  Në cilin vit thuhet është kryer auditimi i parë i jashtëm i dokumentuar?
  A
  1740
  B
  1720
  C
  1850
  D
  1930
  10
  Auditimet e jashtme kanë si synim të ofrojnë një opinion për pasqyrat financiare të një organizate.
  T
  E saktë
  F
  E paskatë
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo