Sa janë të nevojshme mbledhjet në punë?

4 Shkurt '20

Sa janë të nevojshme mbledhjet në punë?
	 	 

Mbledhjet në punë janë shumë të nevojshme, madje shpesh herë edhe të domosdoshme. Kjo pasi që u shërbejnë punonjësve dhe stafit në përgjithësi si mundësi për shkëmbim të ideve, caktim të objektivave për të ardhmen si dhe si mundësi e vlerësimit të punës.

Sipas një studimi të bërë nga Shoqata Amerikane për Menaxhment, mbledhjet efektive përmbushin shumë objektiva në të mirë të kompanisë.

Disa punëtorë mund të mendojnë se mbledhjet e punës janë të panevojshme, mirëpo nëse mbledhjet mbahen me rregull dhe janë efektive, atëherë shumë më lehtë mund të përmbushën objektivat ditore, javore apo dhe mujore.

Është shumë e rëndësishme nëse mbledhja është gjithëpërfshirëse, ku merr pjesë i gjithë stafi dhe të gjithë mund ta marrin fjalën. Mbajtja e mbledhjeve, sjellë rezultate të ndryshme, siç janë:

1. Zgjidhen mosmarrëveshjet

Nganjëherë ndodh të ketë edhe mosmarrëveshje ndërmjet kolegëve në punë, gjë që ndikon negativisht në performancën/produktivitetin e stafit. Mosmarrëveshjet mund të zgjidhen vetëm përmes komunikimit dhe mbledhjet transparente në punë ndikojnë pozitivisht në këtë drejtim. Kur mbledhjet menaxhohen mirë dhe secili anëtar i ekipit e ka mundësinë që të shprehet lirshëm, mund të arrihet tek një marrëveshje finale e suksesshme.

2. Merren vendime përfundimtare

Një lider i mirë, e di se punonjësit duhet të përfshihen në procesin e vendim-marrjes. Është vështirë të konstatohet nëse një vendim është i domosdoshëm apo duhet të jetë përfundimtar, në rast se nuk konsultohen të gjithë anëtarët e ekipit, sidomos ata që janë pjesë e projektit përkatës.

3. Theksohet rëndësia e secilit punonjës

Objektivat dhe synimet e kompanisë gjithmonë duhet të diskutohen në mbledhje. Liderët e ekipeve duhet t'ua shpjegojnë anëtarëve të tjerë se si puna e tyre ka kontribuar në përmbushjen e objektivave të caktuara. Kur detyrat dhe objektivat janë të qarta, punonjësit janë më të motivuar për punë sepse tashmë e dinë rëndësinë që ata kanë për kompaninë.

4. Krijohen raporte më të mira ndërmjet stafit

Nëse nuk njiheni mirë me tërë stafin, atëherë mbledhjet janë mundësi shumë e mirë që t’i shkëmbeni idetë dhe përvojat me kolegët tuaj, kësisoj ju do të mund të krijoni raporte sa më të mira, si dhe bashkëpunimi juaj në të ardhmen do të jetë më i lehtë.

5. Ngritet cilësia në punë

Mbledhjet ngrisin kreativitetin dhe cilësinë e ekipit.  Pa marrë parasysh arsyen pse mbahen ato, mbledhjet duhet të jenë koha kur punonjësit shprehën lirshëm, japin ide të ndryshme dhe ndihen mirë që janë pjesë e ekipit. Duke bashkëpunuar, anëtarët e ekipit mund të arrijnë finalizimin e ideve të reja, gjë që është vështirë e arritshme nëse nuk ka bashkëpunim të mirëfilltë dhe nuk përfshihet secili prej tyre.

KosovaJob is the largest local network certified by Bureao Veritas with ISO 9001:2015 for Quality Management
Copyright © 2022 - KosovaJob LLC