10 tituj profesionalë për pronarët e bizneseve

20 Korrik '22

10 tituj profesionalë për pronarët e bizneseve
	 	 

Pronarët e kompanive zgjedhin tituj të ndryshëm për ta përshkruar veten. Zgjedhja më e përshtatshme zakonisht varet nga madhësia e kompanisë, lloji i shërbimeve që ofron kompania dhe struktura e menaxhimit. Të kesh një titull të përshtatshëm të pronarit të biznesit mund t'u japë klientëve dhe partnerëve potencial informacione të rëndësishme në lidhje me madhësinë dhe strukturën e kompanisë.

Në këtë artikull do t’i radhisimin disa nga titujt e pronarëve të kompanive më të përdorura si dhe përdorimin më të përshtatshëm për situatën tuaj.

Pronar

Ky është një nga titujt më të drejtpërdrejtë të pronarëve të biznesit, pasi tregon menjëherë rolin kryesor të një personi në një kompani. Megjithatë, ai nuk jep asnjë tregues në lidhje me rolin e atij personi përkatës në strukturën menaxheriale të kompanisë, pasi disa pronarë nuk kanë asnjë rol aktiv brenda saj.

CEO

Titulli CEO është një shkurtim i Shefit Ekzekutiv dhe në përgjithësi i jepet personit që drejton operacionet e përditshme të një organizate, por gjithashtu ka një rol të madh në krijimin dhe zbatimin e strategjive afatgjata. Ky rol zakonisht përfshin delegimin e punonjësve të tjerë në mënyrë të vazhdueshme, kështu që një nga përgjegjësitë kryesore të CEO është gjetja e profesionistëve të duhur për çdo pozitë në kompaninë e tyre.

Themelues

Titulli i themeluesit menjëherë jep një tregues të qartë se keni qenë i përfshirë drejtpërdrejt në krijimin e kompanisë. Ndryshe nga titujt e tjerë, si CEO ose pronar, ky nuk mund të kalohet nga një person te tjetri, pasi themelimi i një kompanie është një ngjarje që ndodh një herë. Ky titull nuk jep ndonjë tregues në lidhje me rolin tuaj aktual në hierarkinë e organizatës, kështu që rekomandohet më shumë për kompanitë më të vogla, përveç nëse pasohet nga një titull shtesë.

Drejtor

Ky titull i pronarit të biznesit tregon autoritetin tuaj, ndërkohë që jep më shumë detaje në lidhje me rolin tuaj të saktë brenda biznesit. Zakonisht kombinohet me një ose më shumë fjalë të tjera që shpjegojnë më mirë natyrën e detyrave tuaja profesionale. Titujt e drejtorit më të përdorur janë drejtor i operacioneve, drejtor teknik, drejtor kreativ, drejtor menaxhues dhe drejtor ekzekutiv.

Administrator

Roli i administratorit është krijimi i planeve afatshkurtra dhe afatgjata që organizata duhet t’i ndjekë, për të përparuar dhe menaxhuar operacionet e përditshme, në mënyrë që kompania t’i përmbushë qëllimet e saj.

Megjithëse një administrator mund të jetë gjithashtu një menaxher, të dy janë zakonisht role të ndryshme, pasi administratori zakonisht merret me aspekte të ndryshme të planeve afatshkurtra dhe afatgjata të një organizate, ndërsa roli i menaxherit nënkupton udhëheqjen e një grupi njerëzish. Si pronar I biznesit, titulli i administratorit është një tregues i qartë se ju gjithashtu luani një rol të madh në drejtimin e veprimeve aktuale dhe të ardhshme të kompanisë.

Menaxher i përgjithshëm

Menaxher i përgjithshëm është përgjegjës për të gjithë kompaninë ose të operacionet e një kompanie. Ata i trajtojnë të gjitha operacionet, si sigurimi që kompania të gjenerojë të ardhurat e parashikuara dhe të mbajë kostot e funksionimit në minimum, duke u marrë gjithashtu me çështjet e stafit. Një menaxher i përgjithshëm nuk është detyrimisht pronar i kompanisë. Roli zakonisht nënkupton menaxhimin dhe mbikëqyrjen e menaxherëve të tjerë të nivelit më të ulët të cilët janë caktuar në departamente të ndryshme brenda kompanisë.

Drejtori i operacioneve

Drejtor i operacioneve është përgjegjës për t’u siguruar që operacionet e një biznesi të funksionojnë pa probleme dhe me efikasitet duke i mbështetur drejtuesit e departamenteve që raportojnë tek ata. Ata punësojnë, trajnojnë dhe zhvillojnë menaxherë dhe drejtorë të rinj departamentesh, ndihmojnë në përcaktimin e qëllimeve dhe objektivave dhe ndihmojnë në heqjen e barrierave për suksesin operacional.

Drejtor Kreativ

Drejtorët kreativë planifikojnë paraqitjen dhe pamjet për botimet e shtypura dhe dixhitale, produktet dhe reklamat. Ata krijojnë dhe mbajnë një vizion për produktet dhe markën e një kompanie. Por, gjithashtu e mbikëqyrin një ekip krijues që prodhon art dhe dizajne për ta mbështetur atë vizion.

Kryetar

Kompanitë publike drejtohen nga një grup individësh të quajtur bordi i drejtorëve, të cilët zgjidhen për të përfaqësuar aksionarët. Bordi ka për detyrë të marrë vendimet e nivelit të lartë brenda organizatës, duke përfshirë punësimin dhe shkarkimin e presidentit ose CEO. Kryetari i bordit zgjidhet nga anëtarët e tjerë të bordit dhe mban atë që zakonisht konsiderohet të jetë pozicioni kryesor në çdo organizatë.

Zotërues

Titulli zotërues është i ngjashëm me atë të një pronari, pasi të dy zakonisht përdoren për të përshkruar pronarin e një biznesi të vogël. Një zotërues i vetëm është një term ligjor i përdorur zakonisht që përshkruan pronarin e vetëm të një biznesi. Dikë që është gjithashtu i lidhur ligjërisht me kompaninë përkatëse dhe konsiderohet i njëjti person juridik. Në termin e përditshëm, pak pronar e zgjedhin termin zotërues, përvec atyër që duan ta mbajën reputacionin më tradicional.

KosovaJob is the largest local network certified by Bureao Veritas with ISO 9001:2015 for Quality Management
Copyright © 2023 - KosovaJob LLC